Erelonen & kosten

Uiteraard wenst iedereen een advocaat die zijn volle vertrouwen waard is, meer zal opleveren dan hij kost, met u duidelijke afspraken maakt over aanpak, risico’s en kosten en u de beste kansen op slagen geeft.

Maar dé klassieke openingsvraag is dan vaak "En wat gaat mij dat allemaal kosten?" omdat nog al te veel mensen overtuigd zijn dat een advocaat raadplegen veel geld zal kosten. Ten onrechte!

Het gebrek aan transparantie met betrekking tot de gevorderde ereloon en kosten hebben jarenlang aanleiding gegeven tot de meest wilde verhalen en vooral misverstanden.

Het is evenwel niet steeds mogelijk een alles omvattend kostentabel op te stellen. Bovendien kunnen zelfs bij gelijkaardige zaken de specifiek individuele tussenkomsten en de gedrevenheid en emoties van de betrokken partijen de procedure beïnvloeden. Ook de houding van de tegenpartij, diens vastberadenheid, diens bereidheid "een procedureslag" uit te lokken heeft een invloed op de tijdsbesteding in elk dossier.

Het is daarom belangrijk en noodzakelijk om hierover op voorhand goede afspraken te maken en deze afspraken tijdens de afwikkeling van het dossier gezamenlijk op te volgen en te evalueren.

Ereloon

Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat.

1. Togatarief

De term komt uit Nederland en staat voor 'Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat'. Natuurlijk verwijst het ook naar de toga die advocaten in de rechtbank dragen.

 • Het echte togatarief dekt het oriënterend gesprek waarbij in een halfuur Uw probleem wordt onderzocht, U een eerste advies krijgt omtrent de haalbaarheid van wat U verlangt, de grote lijnen en een oplossing en de te volgen werkwijze.
  U betaalt maximum 40 euro. Komt het tot een samenwerking dan zijn die een voorschot op Uw toekomstige ereloonstaat.
 • Het oneigenlijke togatarief wordt gehanteerd als U eenmalig kort juridisch advies nodig hebt dat kan afgerond worden in één uur. U betaalt € 75 (of minder als het advies minder tijd in beslag neemt).

U hebt er dus steeds belang bij Uw probleemstelling en vragen grondig voor te bereiden.

2. Prestatie boekhouding

Het kantoor hanteert een prestatieboekhouding, wat betekent dat elke prestatie zoals een zitting op de rechtbank, een consultatie, briefwisseling of telefoongesprekken worden genoteerd in het desbetreffende dossier. Zo kunnen zowel wij als de cliënt op ieder moment bij benadering een overzicht hebben van de verschuldigde erelonen.

Het uurloon varieert van 60 euro tot 100 euro al naargelang de aard van de prestatie maar vooral de advocaat die ze heeft geleverd. Ervaren advocaten kunnen soms in één uur een advies afronden waar anderen een veelvoud van tijd zouden aan besteden. Ook zij moeten echter soms een jongere medewerker vragen een laatste stand van de rechtspraak op te zoeken in de bibliotheek of in online databanken, wat aan een minder tarief gebeurt. U betaalt in ieder geval steeds de concrete prestaties in Uw dossier. Daarnaast doet iedere medewerker een zelfstudie zowel vrijwillig als opgelegd door de balie. Vele medewerkers publiceren boeken en artikels in tijdschriften. Dat vraagt zeer diepgaande studie waarvan U profiteert maar die U natuurlijk niet helpt betalen.

Dit uurloon kan gecorrigeerd worden, naar boven doch tevens naar beneden, door allerlei factoren zoals:

 • de aard van het werk
 • het spoedeisend karakter
 • de moeilijkheidsgraad
 • het financiële belang van de zaak
 • de vermogenstoestand van de cliënt
 • de specialisatie van de advocaat

Op de inleidende consultatie kan mogelijks een prijsafspraak gemaakt worden en een ereloonovereenkomst ondertekend worden, in samenhang met hoe u wenst dat de zaak behandeld wordt.

Elke ereloonstaat die door ons wordt opgemaakt is conform de reglementering van de Vlaamse Orde der Advocaten, zoals uiteengezet in haar aanbevelingen.

In principe wordt in België niet het systeem van "no cure, no pay" gehanteerd zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waarbij de cliënt het ereloon van de advocaat niet hoeft te betalen als hij zijn zaak verliest. In de Amerikaanse juridische wereld worden dan ook meestal astronomisch hoge erelonen gevraagd om dit te compenseren en worden aan de zaken waar slechts een waterkans bestaat om te winnen, bitter weinig aandacht besteed.

Wat echter wel mogelijk is, is dat in concrete zaken, zoals bijvoorbeeld inzake schade uit een verkeersongeval, er een afspraak wordt gemaakt waarbij het ereloon bestaat uit een percentage van de uitkering. Ook dit is in overeenstemming met de reglementen van de Orde, die dit als een uitzondering heeft opgenomen.

3. Success fee

Eerder uitzonderlijk wordt een success fee aangerekend wanneer Uw zaak een uitzonderlijk goede afloop heeft gehad gerelateerd aan de bijzondere juridische kennis en onderlegdheid van de behandelende advocaat.

Hoewel het principe 'no cure, no pay' zoals gezegd door onze deontologie verboden is, kunnen we op voorhand overeenkomen dat U een lager uurloon wordt aangerekend slechts op te waarderen met een success fee mits goed resultaat.

Kosten

De kosten zijn de aanwijsbare uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt en die al of niet duidelijk verband houden met zijn dossier.

Kantoorkosten

De vaste kosten

Hier betreft het kosten die niet aan een bepaalde zaak zijn verbonden en die worden verdeeld over de diverse dossiers, zoals:

 • kosten ivm het kantoorgebouw: onroerende voorheffing, verwarming, electriciteit, verzekering, onderhoud,enz.
 • documentatiekosten: leveringen, abonnementen op boeken en tijdschriften, online bestanden, semenaries en studiedagen
 • aankoop en onderhoud van kantoormateriaal en meubilair
 • bezoldigingen aan personeel voor niet dossier gebonden prestaties

Voor deze kosten wordt forfaitair 4,5% van de prestaties aangerekend.

De variabele kosten per dossier

Vooraf: De wet heeft die kosten per dossier forfaitair begroot langs de rechtsplegingsvergoeding rond. De rechtsplegingsvergoeding, die wordt in principe ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij. Indien U de rechtsplegingsvergoeding krijgt toegekend en voor zover ze kan ingevorderd worden van tegenpartij, wordt ze verrekend met de U voorgelegde stand van erelonen en kosten.

Hier betreft het kosten, die in enige mate wel betrekking hebben op een bepaalde zaak en die voor het aanrekenen aan de cliënt eveneens dienen te worden omgerekend per dossier.

 • dossierkosten
 • telefoon, fax, kopies
 • verzendingskosten
 • dactylografie en briefwisseling
 • verplaatsingskosten

Gerechtskosten

Gerechtskosten kunnen oplopen en deze moeten eventueel worden voorgeschoten. Zij het dat ze nadien geheel of gedeeltelijk kunnen worden verhaald op de tegenpartij.

Provisies

Bij het begin van een zaak wordt een voorschot ("provisie") gevraagd, afhankelijk van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van het dossier.

Naargelang van de evolutie van de zaak kan om aanvullende provisies verzocht worden. U kan ook steeds verzoeken om op regelmatige tijdstippen een provisie te betalen, zodoende dat u bij het einde van de zaak niet het totale bedrag ineens hoeft te betalen.

Juridische Tweedelijnsbijstand

In bepaalde gevallen kost uw advocaat u niets.

Zo zal uw verzekeraar instaan voor de betaling van de advocaat van uw keuze, indien u in rechtsbijstand verzekerd bent.

Komt u in aanmerking voor een zogenaamde pro-deo advocaat, dan hoeft u niets, of slechts een gedeelte van het ereloon en de kosten te betalen.

Betwisting

Indien er een betwisting ontstaat betreffende onze staat van ereloon en kosten, dan is de Raad van de Orde van Advocaten bevoegd om die te beoordelen.

Wij streven er naar bij de aanvang van de procedure met de cliënt concrete afspraken te maken over het te verwachten verloop van het dossier, afspraken die eventueel ten gevolge van gewijzigde gebeurtenissen in de loop van de procedure kunnen worden aangepast. U hebt altijd de leiding over uw zaak en u neemt de beslissingen.

Kantoor