Wat bij echtelijke moeilijkheden?

U wil zo mogelijk blijven samenwonen

 • Wanneer één van beiden niet bijdraagt in de lasten van het huwelijk: procedure op grond van artikel 221 B.W. voor de Vrederechter.
 • Er is een crisis maar U wil het huwelijk een kans geven: procedure op grond van artikel 223 B.W. voor de Vrederechter.

U houdt het huwelijk voor bekeken?

Sinds de nieuwe echtscheidingswet van 12 april 2007 bestaan er twee verschillende procedures echtscheiding, met name de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding gesteund op de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

 • De procedure E.O.T. (de echtscheiding door middel van onderlinge toestemming)
 • De E.O.O. (de echtscheiding gesteund op de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk)
  • Hoe verloopt de procedure?
   • Procedure gesteund op het vermoeden van ontwrichting
   • Procedure gesteund op de bewezen ontwrichting: géén wachttijd
  • Voorlopige en bewarende maatregelen
   • Bewarende maatregelen
    • Inventaris
    • Zegels
    • Nietigverklaring van handelingen met schadevergoeding
   • Voorlopige maatregelen in kortgeding
    • Verblijf in de echtelijke woning - storingsverbod
    • Onderhoudsuitkering aan de echtgenoot lopende de echtscheidingsprocedure
    • Ouderlijk gezag over de kinderen
    • Verblijfsregeling over de kinderen
    • Onderhoudsgeld voor de kinderen
    • Geldigheidsduur voorlopige maatregelen
    • Deelakkoorden
 • Gevolgen van de echtscheiding
  • Maatregelen betreffende de kinderen
  • Onderhoudsuitkering na echtscheiding

   • Open onderhoudsuitkering na echtscheiding

   • Hoegrootheid onderhoudsgeld

   • Uitsluiting van het recht op uitkering

Rechtstakken