Historiek

Historiek

Het kantoor werd in zijn huidige vorm opgericht in 1964. Het zet een lange familiale traditie verder. Als jongste telg trad Maaike Tremmery in de voetsporen van haar vader Jacques, nog steeds hoofd van het kantoor en haar grootvader Pierre, advocaat van 1939 tot 1956 en daarna Vrederechter tot zijn emeritaat in 1983. De grootvader van Pierre Tremmery was al advocaat en Vrederechter te Brugge.

Misschien vanuit die familiale traditie werd er resoluut gekozen voor een allround service. Waar betovergrootvader misschien nog het ganse recht kon beheersen koos Pierre Tremmery er al voor met derden samen te werken zoals Meester André Christiaens, later magistraat en Voorzitter van de Rechtbank van Eeste Aanleg te Kortrijk.

Algemene werking

Specialisatie is noodzakelijk maar meer en meer wordt vastgesteld dat alle takken van het recht nauw verweven zijn. In een echtscheiding bv wordt men vaak geconfronteerd met problemen van vennootschapsrecht, maar wie een vennootschap opricht doet er goed aan problemen van familiaal vermogensrecht niet uit het oog te verliezen. Het volstaat dus niet meer ofwel het vennootschapsrecht ofwel familierecht perfect te beheersen. Nu het recht zo uitgebreid is dat niemand het nog volledig kan beheersen proberen wij dat probleem op te lossen door teamwerk zowel intern als extern.

Intern zijn de acht advocaten elk gespecialiseerd in één of meerdere takken van het recht.

Extern kan voor sterk specialistische problemen beroep gedaan worden op een netwerk van correspondenten. De lange historiek van het kantoor heeft meegebracht dat, vaak onder de vorm van wederkerigheid, een netwerk van advocaten is ontstaan die op elkaar beroep kunnen doen. Het kantoor heeft bv een reputatie opgebouwd omtrent familiaal vermogensrecht en wordt in die hoedanigheid vaak geconsulteerd door confraters van overal te lande. Dat kan gaan van een gewoon consult tot het samen behandelen van de zaak. De cliënt behoudt de mogelijkheid dezelfde advocaat blijvend aan te spreken maar krijgt de steun van andere advocaten die hoog gespecialiseerd zijn in bepaalde materies.

Zo ook doet ons kantoor, met toestemming van de cliënt, soms beroep op een andere confrater. Er werd hierboven al gewezen hoe echtscheidingsrecht en vennootschapsrecht soms samenlopen. In dezelfde procedure kunnen zich echter ook fiscale of arbeidsrechterlijke problemen voordoen. Voor een eerste aanpak kan men steeds terecht bij de specialist binnen het kantoor maar voor hoogtechnische problemen kan men terugvallen op het netwerk van gespecialiseerde correspondenten.

In de medische wereld is dat consulteren van specialisten al lang gebruikelijk. Ook hier is het echter vaak nuttig dat één advocaat het overzicht behoudt en alles coördineert. Het belang van de cliënt staat inderdaad centraal en wij pogen hem optimaal te helpen, welk juridisch probleem hij ook voorlegt.

Vertrekpunt is en blijft dat elk dossier zoveel mogelijk in teamverband wordt behandeld. Daarom wordt er bv ondanks de huidige communicatiemiddelen, voor gekozen de advocaten in hetzelfde gebouw onder te brengen. Zo kan bij twijfel onmiddellijk advies ingewonnen worden bij diegene die op dat vlak gespecialiseerd is of waarvan men weet dat hij met een gelijkaardig probleem werd geconfronteerd.

Om de ideale mix van ervaring en jong dynamisme te bekomen wordt er meestal voor gekozen dat ieder dossier in principe twee titularissen heeft. De hoofdtitularis behandelt het dossier, overweegt de te volgen tactiek en is in ieder geval verantwoordelijk voor de manier waarop het dossier aangepakt wordt. Daarnaast is er een tweede titularis die zorgt voor de procedurele opvolging (het tijdig aanvragen van fixaties, sturen van rappels enz…) en die ook vaak binnen de aangegeven krijtlijnen de besluiten uitwerkt, stukken verzamelt enz… Wanneer bv de problematiek van onderhoudsgeld ter sprake komt dan verlangt de rechtbank tal van elementen en bewijsstukken. De tweede titularis is meestal belast met het verzamelen daarvan. Hij maakt daar dan een synthese van die besproken wordt met de hoofdtitularis. Samen proberen ze dan zo sluitend mogelijke argumentatie op te bouwen.

Voor de moeilijke problemen is het daarenboven historisch zo gegroeid dat de vrijdagnamiddag, na het bespreken van de agenda voor de volgende week, het probleem kort geschetst wordt op de vergadering van de advocaten van het kantoor. Uit de gedachtewisseling die daarop volgt kan vaak een betere tactische aanpak gedistilleerd worden. Het is zelfs opvallend hoe verfrissende ideeën soms komen van een advocaat die niet onmiddellijk gespecialiseerd is in de materie waarover het probleem gaat.

Principe is dus steeds dat, behoudens als u daar uitdrukkelijk anders om verzoekt, uw probleem steeds zo goed mogelijk door een team wordt opgevolgd. Jonge recent afgestudeerde medewerkers zijn vaak verbaasd omtrent oplossingen die door de ervaring worden gedicteerd. Ervaren advocaten worden door de inbreng van jonge, studiegrage medewerkers geïnspireerd om niet op automatische piloot te gaan vliegen. Elk procedurestuk wordt ten andere uiteindelijk steeds besproken, gecontroleerd en getekend door de hoofdtitularis, en meestal Mr Jacques Tremmery, die daardoor de volle verantwoordelijkheid draagt en ook neemt voor uw zaak. Door deze werkwijze pogen wij ook voor u een dynamische en creatieve oplossing te vinden.

Het doel blijft dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Natuurlijk hebt u, zoals de paar duizend andere cliënten, ook recht om stipt op de hoogte te blijven van de evolutie van uw dossier. Hoe dat voor u en voor ons zo efficiënt mogelijk kan verlopen leest u in "praktische werkwijze van het kantoor".

Kantoor