Vennootschappen en verenigingen

Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Er bestaan veel soorten vennootschappen, waarvan het merendeel een afgescheiden rechtspersoonlijkheid heeft. Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om een vennootschap op te richten.

Vennootschappen hebben ofwel een burgerlijk, ofwel een handelskarakter. Dit karakter van de vennootschap wordt bepaald door het doel van de vennootschap. In geval van twijfel telt de effectief uitgeoefende activiteit.

Wat de verenigingen betreft, staat de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) centraal die geregeld wordt door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

De VZW is een samenwerking tussen ten minste drie personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren en waarin commerciële belangen of doelstellingen sterk ondergeschikt zijn aan het eigenlijke doel. De VZW heeft een onderscheiden rechtspersoonlijkheid en heeft een eigen vermogen dat afgescheiden wordt van de vermogens van de individuele leden.

Een feitelijke vereniging ontstaat wanneer een aantal personen overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. In tegenstelling tot de VZW geniet een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid en kunnen de leden individueel aansprakelijk gesteld worden.

De taak van de advocaat en notaris bestaat er in om in het bos van de verschillende soorten vennootschappen en verenigingen deze te kiezen die het meest op het lijf geschreven staat van de cliënt. Dit onderstelt een grondige studie van de doelstellingen die de cliënt met de oprichting van een vennootschap of vereniging op het oog heeft.

Rechtstakken