Incasso

De opvolging van het debiteurenbeheer in een onderneming is een arbeidsintensieve en veeleisende aangelegenheid die evenwel cruciaal is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Wanneer het kantoor een dossier van 'een slechte betaler' binnen krijgt, wordt er onverwijld een aangetekende aanmaning uitgestuurd naar de debiteur in kwestie. Deze brief wordt, om elk misverstand te vermijden, zowel aangetekend als per gewone post verstuurd. Bij hoogdringendheid kan dat vanzelfsprekend ook via fax of e-mail. Van voormelde brief wordt steeds een kopie gestuurd aan de cliënt zodat ook hij de juiste afrekening kent van de verwijlrente en het toepasselijke verhogingsbeding. Dit kan van belang zijn wanneer de schuldenaar rechtstreeks contact zou opnemen met uw diensten om vooralsnog een regeling te treffen.

Indien er binnen de 8 dagen geen reactie of betaling komt van de tegenpartij, wordt de dagvaarding opgemaakt en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Op dat ogenblik wordt de vordering uitgebreid met de gerechtskosten.

Hoe worden de gerechtskosten samengesteld?

De dagvaardingskosten

Deze kosten liggen wettelijk vast en bevatten zowel de rolrechten als de vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder. Ze vallen utieindelijk ten laste van de verliezende partij, maar dienen eerst door de eiser voorgeschoten te worden.

Deze dagvaardingskosten kunnen begroot worden als volgt:

 • Bedragen van minder dan € 500: ongeveer € 125
 • Bedragen van € 500 tot € 2.500: ongeveer € 200
 • Bedragen van meer dan € 2.000: ongeveer € 250

De rechtsplegingsvergoeding

De wet van 21.04.2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en de kosten van de advocaat gaf het begrip rechtsplegingsvergoeding een nieuwe invulling. Naast de materiële prestaties en de administratiekosten bevat het voortaan ook de kosten en erelonen van de advocaat (het bedrag dat gevorderd wordt hangt af van de hoegrootheid van de vordering). Proceduren onder deze nieuwe wet heeft dus ernstige gevolgen.

Op verzoek van één der partijen en op een 'met bijzondere redenen omklede beslissing', kan de rechter ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met:

 • de financiële draagkracht van de verliezende partij
 • de complexiteit van de zaak
 • de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij
 • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie

Uitvoeringskosten

Deze kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen dus gerecupereerd worden van de tegenpartij. Indien er na vonnis niet vrijwillig betaald wordt moet:

 • De expeditie gelicht worden (€ 3 à € 5)
 • Het vonnis betekend worden via gerechtsdeurwaarder (ongeveer € 100 à € 150)
 • Eventueel beslag gelegd: de kosten worden in principe slechts gemaakt voor zover er reële uitvoeringsmogelijkheden zijn
 • Bovendien moet de uitvoering opgevolgd worden door de advocaat gezien niet alle gerechtsdeurwaarders even diligent zijn.

Hoe wordt het ereloon van uw advocaat bepaald?

Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat beide partijen voordeel kunnen putten uit de samenwerking. U door een zeer stipte opvolging van de debiteurs, wij door een correcte honorering van onze prestaties.

Qua honorering hebben wij geen vaste politiek, precies omdat de incassodossiers enorm verschillen. De te voorziene prestaties zijn afhankelijk van een aantal fatoren zoals:

 • De aard van onze prestaties voor de Rechtbank (al dan niet veel studiewerk, U weet dat dubieuze debiteuren vaak ook  juridische argumentatie opwerpen of zelfs expertises uitlokken om tijd te winnen e.d.)
 • Het stadium waarin het dubieuze dossier bij het kantoor terechtkomt, m.a.w. of wij tussenkomen na een eerste aangetekende brief of op een ogenblik dat alle minnelijke pogingen zijn mislukt.
 • Het aantal dossiers dat we voor eenzelfde cliënt kunnen beheren.
 • De eisen die tegenover ons gesteld worden (om de kosten te drukken werd met sommige cliënten een afspraak dat wij volledig zelfstandig het incasso beheren en hen slechts periodiek (bijvoorbeeld om de maand) globaal op de hoogte houden van alle hangende zaken. Dit natuurlijk om de beheerskosten van de dossiers te drukken. Anderen verkiezen van iedere actie op de hoogte houden te blijven.

De mogelijkheden van berekening van het ereloon zijn de volgende:

 • Een honorering in verhouding met onze prestaties en niet afhankelijk van de effectief geïnde bijdragen.
 • Een procentuele afhouding van de ontvangen bedragen, meestal het verhogingsbeding.
 • Een combinatie van beiden waarbij wij bijvoorbeeld een forfaitaire vergoeding aanrekenen afhankelijk van de Rechtbank waarvoor wij pleiten tot een bepaald bedrag (meestal € 1.250) gekoppeld aan een procentuele vergoeding daarboven.
Rechtstakken