Vreemdelingenrecht

Iemand die niet beschikt over de Belgische nationaliteit wordt als vreemdeling beschouwd. Een vreemdeling die voor korte of lange periode in België wil verblijven dient een procedure te doorlopen om een verblijfsvergunning te bekomen.

Mensen die voor een periode van minder dan drie maanden in België willen verblijven (o.a. toeristen, zakenlui, journalisten…) kunnen een visum aanvragen in de Belgische ambassade van hun thuisland. Sommigen, zoals o.a. EU-onderdanen zijn vrijgesteld van deze visumplicht.

Indien iemand voor langere tijd in België wil verblijven zijn er verschillende procedures mogelijk.

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. De persoon zal dan een asielprocedure doorlopen. Sommigen kunnen het subsidiaire beschermingsstatuut aanvragen.

Bepaalde personen die zich in België bevinden zonder over een verblijfsrecht te beschikken kunnen een regularisatie van hun verblijf aanvragen. Zij zullen wel moeten kunnen bewijzen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst om de aanvraag te doen.

Sommige familieleden van Belgen of van iemand met verblijfsvergunning in België kunnen in bepaalde gevallen ook een verblijfsrecht bekomen in België. Dit heet gezinshereniging.

Vreemdelingen die zich reeds in België bevinden kunnen om medische redenen een verblijfsrecht krijgen. Bij een kortstondige ziekte vraagt men best een kort uitstel van vertrek aan. Bij een zeer ernstige langdurige ziekte kan men een langer medisch verblijf aanvragen dat na vijf jaar definitief wordt.

Ook arbeidsmigranten, studenten, staatslozen en slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen in België.

Vreemdelingen die reeds langere tijd legaal in België verblijven kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen.

Rechtstakken