De verzekeringen 

Verzekeringen waarborgen de gevolgen van onzekere gebeurtenissen. Er bestaan schadeverzekeringen of de verzekeringen BA of burgerlijke aansprakelijkheid en dat zijn de verzekeringen die gesloten worden om de schade die veroorzaakt wordt en waarvoor men verantwoordelijk is te vergoeden.

Daarnaast zijn er de persoonsverzekeringen zoals de levensverzekeringen en die verzekeren de schadelijke gevolgen van een onzeker voorval dat iemand leven, fysische integriteit of gezondheidstoestand aantast.  Ze zorgen voor een gepaste vergoeding aan diegene die verzekerd en slachtoffer is van ziekte, overlijden of andere oorzaken.

Bij de schadeverzekering denkt men meestal aan de klassieke autoverzekering of de familiale die de verantwoordelijkheid dekt voor de ongevallen die veroorzaakt worden. De verzekeraar vergoedt de aan een derde berokkende schade.  Bij persoonsverzekering denkt men onmiddellijk aan de levensverzekeringen die een bepaald kapitaal uitkeren bij het overlijden van iemand.

Bij een persoonsverzekering gaat het niet om een fout.  Meestal moet er ook geen schade bewezen worden. Het gaat om een contractueel vastgelegd bedrag dat uitgekeerd wordt wanneer het onzeker voorval zich voordoet.  Er moet dus evenmin iemands verantwoordelijkheid worden aangetoond. Het is voldoende dat men aantoont dat een bepaalde onzekere gebeurtenis, zoals het overlijden, heeft plaatsgevonden en dat die gebeurtenis verzekerd is.    Zelfs zelfmoord is verzekerd mits het één jaar na de inwerkingtreding van het contract plaatsvindt.

De verzekeraar rechtsbijstand waarborgt de kosten van een procedure zijnde de kost van deskundigen en advocaten en de procedurekosten van deurwaarders en andere.  Meestal blijft ze beperkt tot de gevallen waarbij iemand in een proces buitencontractueel schade lijdt of aangesproken wordt.

Er is een verzekering wanneer twee of meer personen een contract sluiten waarbij zij overeenkomen dat de verzekeringsmaatschappij tegen de betaling van een prijs het in het verzekeringscontract omschreven risico zal vergoeden.

Voor de verzekering is de prijs die de verzekeringsnemer betaalt de premie.

Om zekerheid te hebben dat de maatschappij ook zal tussenkomen wanneer het onbekende schadegeval zich mocht voordoen is het belangrijk dat het risico langs beide kanten omschreven goed wordt bij de contractsluiting.

De premie staat in verhouding tot de waarschijnlijkheid en de omvang van het risico.  Hoe groter het risico  hoe hoger de premie.  De verzekeringsmaatschappij zal alleen tussenkomen wanneer het voorval waarvoor zij wordt aangesproken beantwoordt aan het bij de contractsluiting voorziene risico.

Anders kan de verzekeringsmaatschappij zijn tussenkomst weigeren.  Bij de door de wet verplichte verzekeringen zoals de autoverzekering zal de maatschappij steeds tussenkomst moeten geven maar zal deze laatste zal dan de uitbetaalde schadevergoeding volledig recupereren van de dader ervan.

In een aantal andere gevallen kan de maatschappij ook contractueel dekking weigeren voor de gevallen in de wet bepaald. 
Ook kan de verzekeraar in die gevallen waar ze dekking moet bieden en de schade aan derden moet uitbetalen waarborgen dat ze de uitbetaalde schadevergoeding kan recupereren op de verzekerde wanneer die een onverschoonbare fout beging zoals dronkenschap.  Dat noemt men het regres of het recht van verhaal van de verzekeringsmaatschappij.  Ook daar treedt de wetgever regelgevend op en zijn zowel de redenen van verhaal als de bedragen waarvoor verhaal kan worden uitgeoefend wettelijk beperkt.

Een advies van uw raadsman kan bij de contractsluiting of zeker bij het zich voordoen van een schadegeval zeker nuttig zijn.

Wanneer iemand beroep doet op de tussenkomst van de verzekeraar dan is het belangrijk om tijdig aangifte te doen.  Een juiste omschrijving en bewijs van de feiten of het verzekerde risico is noodzakelijk.  Het is niet omdat de verzekerde, dader of het slachtoffer het eens zijn dat de verzekeringsmaatschappij moet tussenkomen of het eens zijn over de omvang van de tussenkomst dat de verzekeringsmaatschappij het hierover eens moet zijn.  De verzekeringsmaatschappij is een derde.  Het is dan ook wenselijk om de verzekeringsmaatschappij correct op de hoogte te houden.

Bij een eventueel geschil over de tussenkomst van de verzekeraar kan deze laatste door de rechter verplicht worden om tussen te komen.  Bij de schadeverzekering kan het slachtoffer de verzekeringsmaatschappij van de dader of verantwoordelijke zelfs rechtstreeks aanspreken om haar of zijn schadevergoeding te krijgen.

Rechtstakken